Kỷ niệm 500 năm ngày mất của Dũng Quận Công Trần Chân và 480 năm ngày mất của Bảo Huy Phi

Bia ba 1

 

Bia ba 2

 

Bia ba 3

 

Bình luận đã được đóng.