TIN TỨC

Mừng

tho1_logo

Không mừng sao ?: Ở Hà Nội có tên đường Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông hiện hữu Tên hai vị đầu triều vua Mạc Ta đợi đến cháy lòng Như cọng trăm ngàn cơn khát Mà chờ suốt bảy chục năm thông Quy luật bí cực rồi thái lai Nhật nguyệt mờ rồi lại tỏ Lịch sử công bằng ... Read More »