Tư liệu

Nghệ thuật thời Mạc

mac1-500x300

Dẫn lời tác giả: Gần suốt thế kỷ XVI và nửa đầu thế kỷ XVII, các di tích, di vật mỹ thuật ở nước ta tồn tại dưới hai loại niên hiệu: niên hiệu triều Mạc và niện hiệu triều Lê Trung hưng. Trong bài này, xin đề cập tới các di tích, di vật mang niên hiệu Mạc và ... Read More »